Jak využít služeb autorizovaného inspektora

Kdo je autorizovaný inspektor

Autorizovaný inspektor je fyzická osoba, která dosáhla magisterského vzdělání architektonického nebo stavebního směru a je autorizovanou osobou podle zvláštního právního předpisu, prokázala nejméně 15 let praxe v projektové činnosti nebo v odborném vedení provádění staveb anebo na stavebním úřadu, má-li osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu, prokázala svou bezúhonnost, právní a odborné znalosti a zkušenosti pro výkon funkce při zkoušce před odbornou komisí, jejíž členy jmenuje ministr pro místní rozvoj a o své jmenování požádala.

Autorizovaný inspektor je oprávněn na základě smlouvy se stavebníkem a na jeho náklad:

  • osvědčit způsobem uvedeným v 117 stavebního zákona, že stavba může být provedena
  • zpracovat odborný posudek (certifikát) pro vydání kolaudačního souhlasu nebo projiné účely podle stavebního zákona
  • dohlížet na provádění stavby

Co musí mít zájemce pro rychlé vyřízení stavebního povolení autorizovaným inspektorem?

  • Dokumentaci stavby ke stavebnímu povolení vypracovanou v rozsahu př.č.1. vyhl.č. 499/ 2006 sb. O dokumentaci staveb (pro pozemní stavby) ev. vyhl. 146/2008 o dokumentaci dopravních staveb (pro dopravní stavby) vypracovanou autorizovanými osobami s příslušným oprávněním
  • Souhlasná stanoviska dotčených orgánů a ostatních účastníků řízení, jimiž chráněné zájmy ev. Jejich majetková práva mohou být navrhovanou stavbou přímo dotčena.
  • Smlouvu o výkonu činnosti autorizovaného inspektora. Smlouva musí být ve smylu §117 odst. (1) stavebního zákona uzavřena mezi autorizovaným inspektorem a stavebníkem. Vzor smlouvy naleznete níže.

Ceník služeb aurorizovaného inspektora pro rychlé vyřízení stavebního povolení

Každá zakázka je kalkulována individuelně hodinovou sazbou 1 000.- Kč/hod

Orientační cena za posouzení dokumentace, její označení a vypracování certifikátu ke stavebnímu povolení:

  • pro novostavbu rodinného domu 20 000.- Kč

  • pro menší komerční areál (hala, administrativa, infrastruktura) 50 000.- Kč

  • větší administrativní centrum ve složitém zastavěném území 200 000.- Kč

Nejsem plátcem DPH

Nejčastější dotazy, územní rozhodnutí a stavební povolení

1/ Může certifikát autorizovaného inspektora nahradit územní rozhodnutí? Nemůže, institut autorizovaného inspektora byl zaveden jako alternativa vyřízení stavebního povolení, pro případ, že všechna potřebná stanoviska a vyjádření třetích osob (potencionálních účastníků stavebního řízení) jsou souhlasná. 2/ Jak dlouho trvá vypracování certifikátu ke stavebnímu povolení? Pro průměrně složitou stavbu a při pečlivě připravené dokumentaci a úplných dokladech do jednoho ...
Více informací
REFERENCE
WURTH INTERIÉR
WURTH EXTERIÉR
WURTH INTERIÉR
ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM PANKRÁC
TERASY UNHOŠŤ
Login

Created by © 2011/12 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign